Geschäftsbedingungen

I. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.solariumpartner.cz jakož i dodavatelem - stranou prodávající je společnost Solárium partner s.r.o., organizační složka, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatel").

Uživatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.solariumpartner.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

S tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností Solárium partner s.r.o., organizační složka, jakožto správcem, za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv se písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Solárium partner s.r.o., organizační složka, Křenová 186, 60200 Brno. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.solariumpartner.sk. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! nebo na výše uvedené poštovní adrese.Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí.

III. Základní ustanovení pro tzv. "distanční smlouvy"

Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje jako "kupující" a Provozovatel se pro účely dalších ustanoveních těchto obchodních podmínek označuje jako "prodávající".Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními § 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

IV. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem Odeslat objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána k zpracování. Toto odeslání je závazné.

Objednané zboží, u kterého je nutné splnit technické podmínky pro instalaci (solária, kolagenária), nebo je realizováno třetí osobou (rekvalifikační kurzy), a nebo je na zakázku (akrylové desky), je tato objednávka považována za předběžnou. Po splnění technických podmínek, uzavření kupní smlouvy a složení zálohy je objednávka považována za hotovou. V těchto případech budete kontaktováni pro další domluvu a upřesnění objednávky.

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, leasing, rekvalifikační kurz atd.) právo vyžádat si od kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy smlouvy, vrácení zboží.

Dle zákona č.367/2000 má soukromá osoba nárok na odstoupení od smlouvy 14 dní od převzetí zboží. Toto rozhodnutí je nutné poslat písemně na emailovou adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Pro právnické osoby a firmy vzniká povinnost (v případě odstoupení od smlouvy) uhradit manipulační poplatek jehož výše je 10% ze základní ceny zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

*(nutno upravit)V případě, že kupující, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.solariumpartner.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VIII. - Podmínky dodání zboží.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu
 2. platba předem bankovním převodem
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 4. na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej)
 5. na leasing (platí pouze pro podnikatele). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VIII. Podmínky dodání zboží

Kupující pro dodání zboží může volit osobní odběr, zaslání přepravní službou nebo osobní přepravou, a to podle druhu zboží. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v balíku.

IX. Záruka a servis

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu na webových stránkách www.solariumpartner.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či tak stanoví zákon.
 3. Místa, kde lze uplatnit reklamaci, jsou:
  osobně na adrese Solární studio, Bubeníčkova 8, 615 00 Brno nebo nás telefonicky·kontaktujte na čísle +420 734 346 464, kde Vám rádi poradíme, jak postupovat.
 4. K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní.

X. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. E-mailem Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! nebo na adresu Solární studio, Bubeníčkova 8, 615 00 Brno, s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. V takovém případě je kupující povinen zboží vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním na provozovnu Solární studio, Bubeníčkova 8, 615 00 Brno, nebo odesláním na tutéž adresu (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na infolince +420 734 346 464. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 1% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu 2 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná. Kupní smlouva, dle podmínek zde stanovených, se uzavírá v českém jazyce.

Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, , a to buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy.

V Brně dne 7.11.2013
Jednatel společnosti Solárium partner s.r.o., organizační složka